Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej startovného

Spolek PLAY! GOLF, z.s. se sídlem:U Cihelny 209, Přemyšlení, 250 66 Zdiby, identifikační číslo: 08177716 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 236831 pro prodej zboží (startovného) prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese eshop.golfdigest.cz

1.Úvodní ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) společnosti PLAY!GOLF, se sídlem U Cihelny 209, Přemyšlení, 250 66 Zdiby, IČO: 08177716, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 08177716 (dále jen „prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.golfdigest.cz (dále jen „webová stránka”).

2.Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji startovného na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce”) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.

3.Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat pověřenou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, jsou‐li kupujícímu známy, nebo na obecný  e‐mail: info@golfdigest.cz .

4.Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodejcem a kupující nákupem startovného současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodejcem

2.Předmět smlouvy

1.Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu startovné na jím zvolenou Akci, a to v počtu požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit startovné na Akci.

2.Kupní smlouva je uzavřena zaplacením startovného ze strany kupujícího.

3.Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu startovné bez zbytečného odkladu po zaplacení, s tím, že v případě nákupu přes internet bude startovné dodáno v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání startovného dříve, než bude uhrazena cena za startovné na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.

4.Doručením startovného kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny.

5.Startovné není zasíláné poštou, a to ani na dobírku

6.Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnujejího programu, termínu a místakonání. Nákupem startovného bere zákazník toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí

7.Kupující se nákupem startovného zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem startovného zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

8.rodávající je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které je startovné prodáváno. Nákupem startovného na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.

3.Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci, na níž je startovné zakoupeno

1.Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem startovného vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu startovného.

2.V případě nákupu startovného prostřednictvím webové stránky je platba za startovné možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

3.Cena za každé startovné je uvedena u každé Akce jednotlivě.

4.Postup přinákupu startovného a platební podmínk

1.Cena za každé startovné je uvedena u každé Akce jednotlivě.

2.V případě nákupu startovného prostřednictvím webové stránky je platba za startovné možná pouze platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

3.Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem startovného vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu startovného

5.Odstoupení od smlouvy

1.V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

6.Reklamační řád

1.Veškeré reklamace startovného zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku 6.

2.Kupující má nárok na vrácení startovného pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.

3.Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručeno startovné z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné startovné kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).

4.V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout a nebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním

7.Ochrana osobních údajů

1.Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího z důvodu plnění smluvního vztahu mezi jím a kupujícím ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/679 o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v němž mu je kupující poskytl; v největším možném rozsahu to jsou: jméno, příjmení, e‐mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu nebo platební karty. Minimální rozsah osobních údajů, který si prodávající vyhrazuje coby podmínku uzavření smlouvy a v němž kupující je povinen své osobní údaje poskytnout, je tvořen těmito osobními údaji: jméno a příjmení, e‐mailová adresa. Číslo bankovního účtu nebo číslo platební karty jsou evidovány bez vazby na ostatní osobní údaje v účetnictví na bankovních výpisech prodávajícího a tyto osobní údaje dále nejsou nijakým způsobem zpracovávány.

2.Konkrétně se jedná o tyto dílčí účely zpracování osobních údajů: a) doručení startovného kupujícímu a zasílání informací o změnách u Akcí; b) identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací podle reklamačního řádu obsaženého v článku 6.

3.Kupující zadává své osobní údaje prostřednictvím webových stránek a softwaru MyPOS. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující ve vlastním zájmu povinnost kontaktovat prodávajícího. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 12 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých osobních údajů.

4.Prodávající uchovává po neomezenou dobu e‐mailové adresy všech kupujících a využívá je za účelemz asílání obchodních sdělení týkajících se Akcí. Pokud si kupující zasílání obchodních sdělení nepřeje, zruší jejich zasílání jednoduše odpovědí e‐mailem, v němž napíše, že nechce žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě je jeho e‐mailová adresa dodatečně z mailing listu odstraněna. Kupující také může za účelem vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení přímo kontaktovat prodávajícího.

5.Prodávající si vede statistiky o počtu startovného prodaných na jednotlivé Akce v jednotlivých letech. Podkladem pro tyto statistiky slouží osobní údaje kupujících, které jsou však prostřednictvím softwaru MyPOS plně anonymizovány a není možné z nich zpětně kupující identifikovat.

6.Na Akcích jsou prodávajícím jako pořadatelem pořizovány snímky a krátké audio‐vizuální záznamy za účelem propagace Akcí na internetu. Prodávající se snaží v rámci fotografování a filmování v maximální možné míře zachovávat soukromí návštěvníků. Jestliže kupující zjistí, že se nachází na některém záběru a je na něm zřetelně rozpoznatelný, může kontaktovat prodávajícího a požadovat, aby dodatečně učinil technická opatření, s jejichž pomoci bude dotčený kupující jako návštěvník anonymizován, a to zejména umělým rozmazáním své podoby.

7.upující je oprávněn obracet se kdykoli s žádostmi nebo stížnosti týkajícími se zpracování jeho osobních údajů na prodávajícího, popř. na Úřad pro ochranu osobníchúdajů.

8.Závěrečná ustanovení

1.Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.

2.Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.

3.Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztahů mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.

V Praze 15. května 2020